Политика за лични данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Настоящите Общи условия (“Общи условия“) определят защитата и обработката на личните данни на лицата при кандидатстването им онлайн за „Служител в магазини 345” на позиции (длъжности): Служител и Управител.

2. “345” ООД в качеството си на потенциален бъдещ работодател обработва лични данни на кандидатите. При обработката на лични данни стриктно се придържаме към българското трудово и социално законодателство, както и към принципите и изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

3. Личните данни на кандидатите се обработват от “345” ООД; ЕИК: 130837588, с адрес: гр. София, п.к. 1421, ул. „Бисер” № 2 (по- долу: „ние” или „345”).

4. Личните данни, които обработваме са (някои или всички от изброените):

4.1. име, презиме и фамилия;

4.2. адрес електронна поща и телефонен номер;

4.3. Факултативни данни: специалност, вид и степен на притежавано образование, трудов стаж, длъжност, месторабота и история на трудова заетост и други подобни (по инициатива на кандидата);

5. Цели: “345” ООД ще използва личните данни на кандидатите само за целите на:

5.1. сключване на трудов договор;

5.2. управление на човешки ресурси;

5.3. спазване на трудовото, данъчното и социално-осигурителното законодателство и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

6. Срок: Срокът на обработване и съхранение на личните данни на кандидатите е 3 (три) месеца.

7. Настоящите общи условия имат сила само по отношение на кандидатстването, до изтичане на срока по т. 6 или до сключване на трудов договор: в случай на изтичане на срока по т. 6 данните се заличават; в случай на сключване на трудов договор, се прилагат разпоредбите за защита на личните данни, валидни за работници или служители.

8. С натискане на бутона „Кандидатствай”, считаме че кандидатът дава своето съгласие за:

- да преценим подходящ ли е кандидатът за съответната длъжност;

- да преценим подходящ ли е кандидатът друга свободна длъжност;

- да съхраняваме личните данни на кандидата в отдел „Човешки ресурси“;

- да ги предаваме личните данни на кандидата в рамките на групата за наемане на персонал;

- да поканим кандидата на събеседване (интервю).

9. Факултативните лични данни по т. 4.3 и адресът електронна поща се предоставят от кандидата по негова инциатива, поради което ние считаме, че кандидатът доброволно е дал съгласието си тези лични данни да се обработват от нас.

10. Основания за обработване на личните данни: “345” ООД обработва личните данни на основание:

- сключване на трудов договор;

- за изпълнение на законови задължения на “345” ООД в качеството му на потенциален бъдещ работодател;

- легитимния интерес на “345” ООД в качеството му на потенциален бъдещ работодател.

11. Кандидатите, които са предоставили личните си данни, имат следните права във връзка с обработването им:

11.1. кандидатът има право да оттегли даденото си съгласието за обработка на личните му данни;

11.2. кандидатът има право да поиска и да получи достъп до данните си;

11.3. кандидатът има право да поиска коригиране и актуализиране на данните;

11.4. кандидатът има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на имейл kzld@cpdp.bg или на адрес гр. София, п.к. 1574, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2.

12. За да упражните правата си по т. 11, кандидатът следва да подаде мейл на следната електронна поща: athanas.nastradinov@m345.net 

13. При оттегляне на съгласието по т. 11.1. ние ще ще заличим личните данни на кандидата. Считаме, че кандидатът е запознат, че предоставените от него лични данни са необходими за сключване на бъдещ трудов договор (същото се явява законово изискване); оттеглянето на съгласието ще доведе до невъзможност за сключване на трудов договор за заявените позиции (длъжности).

14. “345” ООД може да предоставя личните данни на следните категории получатели:

- компетентни държавни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват информация– само по тяхно писмено мотивирано искане и в случаите, определени по закон.

- пощенски оператори с оглед изпращане и получаване на пратки във връзка с трудовото правоотношение;

- доставчици на услуги по поддържане на оборудване, софтуер, хардуер и сервизна подръжка на крайни устройства;

15. Настоящите Общи условия се регулират от Общия Регламент за защита на данните (GDPR), Глобалният договор на ООН (UNGC) и другите приложими законови и подзаконови нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикуването им, а именно: 08 декември 2022 г. 

xs
sm
md
lg
xl
xxl